Tel: 02 578 86 70
Fax: 02 578 86 71

Katalog informacij javnega značaja / Vyilvános katalógus

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda

1.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda

Župančičeva ulica 5 – Župančič utca 5.

9220 Lendava – Lendva

Telefon: 02 57 88 670
Faks: 02 57 88 671
Elektronski naslov:

vrtec.lendava@guest.arnes.si

ravnateljica

Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
02 57 88 677

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

pomočnica ravnateljice

Beti Karakatič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
02 57 88 676

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

tajništvo

Klaudija Zadravec, poslovna sekretarka
02 57 88 670
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

računovodstvo

Nada Hanc, računovodkinja
02 57 88 672
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

svetovalna služba

Kornelija Horvat, prof. pedagogike in sociologije
02 57 88 675
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

kuhinja

Jutka Feher, glavna kuharica
02 62 12 840
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna uradna oseba: Tina Hozjan
Datum prve objave kataloga: 14. 3. 2007
Datum zadnje spremembe kataloga: 1. 9. 2017
Podatki o dostopnosti kataloga:  
elektronska oblika: na spletni strani zavoda www.vrtec-lendava.si
fizična oblika: na sedežu Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

 

2.SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 a)Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram: pdforganigram.pdf380.84 KB
Kratek opis delovnega področja organa:  

Glavna dejavnost zavoda, predšolska vzgoja, šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Ena izmed temeljnih nalog predšolske vzgoje je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, in je kraj spoštovanja otrokovih pravic.

Vrtec izvaja javno veljavni program predšolske vzgoje v skladu s Kurikulumom za vrtce, Dodatkom h Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih in Dodatkom h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov. V oddelke so integrirani tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim na osnovi odločbe o usmeritvi in v skladu z Navodili h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami zagotavljamo prilagoditve in dodatno strokovno pomoč.

Seznam enot vrtca:  
DE I Lendava - 1. sz. Lendvai KT
Naslov: Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava - Lendva
Telefon:

02 578 86 74

02 578 86 73

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vodja notranje organizacijske enote: Vanja Novak
DE II Lendava – 2. sz. Lendvai KT
Naslov: Tomšičeva ulica 6/a, 9220 Lendava – Lendva
Telefon:

02 575 16 25

02 62 12 841

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vodja notranje organizacijske enote: Katja Kotnjek
DE Gaberje – Gyertyánosi KT
Naslov: Gaberje, Glavna ulica 29, 9220 Lendava – Lendva
Telefon: 02 577 12 98
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vodja notranje organizacijske enote: Beti Karakatič
DE Dolga vas – Hosszúfalusi KT
Naslov: Dolga vas, Vaška ulica 1, 9220 Lendava – Lendva
Telefon: 02 576 17 73
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vodja notranje organizacijske enote: Beti Karakatič
DE Genterovci – Göntérházi KT
Naslov: Genterovci, Šolska ulica 2, 9220 Lendava – Lendva
Telefon: 02 579 10 50
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vodja notranje organizacijske enote: Beti Karakatič
E Hotiza
Naslov: Hotiza, Strnčka ulica 2, 9220 Lendava
Telefon: 02 576 10 95
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vodja notranje organizacijske enote: Beti Karakatič

 

b)Kontaktni podatki uradne osebe

Ime in priimek: Tina Hozjan
Delovno mesto: ravnateljica
Naziv: univ. dipl. psihologinja
Poštni naslov: Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Službena telefonska številka: 02 57 88 677

 

c)Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja: povezava
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje: povezava
Odlok o ustanovitvi zavoda: povezava
Popravek odloka o ustanovitvi zavoda: povezava
Interni akti, ki so pomembni za poslovanje zavoda:

-        Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

-        Akt o sistemizaciji delovnih mest z opisom del in nalog

-        Pravilnik o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda

-        Register tveganj

-        Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov

-        Pravilnik o računovodstvu zavoda

-        Pravilnik o gibanju prejetih in izdanih knjigovodskih listin zavoda

-        Pravilnik o opredelitvi pridobitne in tržne dejavnosti zavoda, nepridobitne dejavnosti zavoda ter sodilih v Vrtcu Lendava – Lendvai Óvoda

-        Izjava o varnosti z oceno tveganja

-        Načrt integritete zavoda

-       

 

d)Seznam predlogov predpisov

seznam predlogov predpisov

 

e)Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 •          Letni delovni načrt zavoda (LDN)
 •          Poročilo o realizaciji LDN
 •          Finančni načrt zavoda
 •          Razvojni načrt zavoda
 •           Letno poročilo (poslovno in finančno)

 

f)Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 •           Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih
 •           Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 •           Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR
 •          Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 •          Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 •           Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc

 

g)Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 •        Seznam vpisanih in vključenih otrok – ni prosto dostopna
 •          Evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna
 •          Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč – ni prosto dostopna
 •          Evidenca zaposlenih – ni prosto dostopna
 •          Evidenca upokojencev – ni prosto dostopna
 •          Evidenca o plačah zaposlenih – ni prosto dostopna
 •          Evidenca zdravniških pregledov, varstva pri delu – ni prosto dostopna
 •          Evidenca o oddaji naročil male vrednosti – ni prosto dostopna

 

h)Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 •          Zbirka podatkov o kadrovski evidenci
 •          Zbirka podatkov o plačah zaposlenih
 •          Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcih
 •          Zbirka podatkov o evidenci socialnega položaja družin v vrtec vključenih otrok
 •          Zbirka podatkov o evidenci plačil staršev
 •          Zbirka podatkov o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

 

i)Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

-        Cenik storitev za posamezno šolsko leto

 

3.OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 a) Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilci).

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis.

Organ lahko prosilcu izjemoma zavrne dostop do zahtevane informacije, če prosilec z eno ali več funkcionalno povezanimi zahtevami očitno zlorabi pravico dostopa do informacij javnega značaja po tem zakonu oziroma je očitno, da so zahteva ali zahteve šikanoznega značaja.

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

-        Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

-        Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta na http://www.vrtec-lendava.si

b) Fizični dostop

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava v času uradnih ur.

c) Uradne ure

ponedeljek – petek

8.00 – 11.00

12.30 – 15.00

 

4.STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovi uporabi informacij javnega značaja

 

5.MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

 

6.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

 •          informacije o vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec,
 •          informacije o ekonomski ceni programa v vrtcu,
 •          informacije o možnosti zaposlovanja,
 •          informacije o možnosti opravljanja pedagoške prakse dijakov oz. študentov.

 

Štev.: 090-1/2017-2
Datum: 1. 9. 2017

ravnateljica

Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja

 

Za popolno delovanje in lažjo uporabniško izkušnjo na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.